Algemene voorwaarden - Pumps and Parts

|     Contact: +31 (0)85-1122699
NL / ENG
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

OVER ONS
Algemene Voorwaarden
 
1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 In het hiernavolgende wordt onder afnemer verstaan degene aan wie Pumps and Parts B.V. (hierna Pumps and Parts) een aanbieding doet tot het leveren van goederen en/of diensten alsmede degene met wie Pumps and Parts een overeenkomst sluit tot het leveren van goederen en/of diensten. Onder overeenkomst wordt verstaan iedere overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Onder Pumps and Parts producten wordt verstaan alle producten die door Pumps and Parts dan wel door vennootschapsrechtelijk met Pumps and Parts gelieerde bedrijven zijn vervaardigd.
1.2 Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, toepasselijk op alle leveringen van goederen en/of diensten van Pumps and Parts aan de afnemer, alsmede alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals offertes en orderbevestigingen.
1.3 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).
1.4 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).
1.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2 Offertes
2.1 Alle offertes van Pumps and Parts zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering, als de levertijd en leverbaarheid betreft, tenzij schriftelijk anders vermeldt. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en deze wordt aanvaard door de afnemer, heeft Pumps and Parts het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.2 De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De betreffende gegevens zijn voor Pumps and Parts slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Pumps and Parts is bevestigd. Offertes zijn gebaseerd op de eventueel bij aanvraag door de afnemer verstrekte gegevens.

3 Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst met Pumps and Parts komt pas tot stand, nadat Pumps and Parts een opdracht of bestelling schriftelijk binnen 8 dagen na ontvangst van de opdracht of bestelling heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. Zolang deze bevestiging niet heeft plaatsgevonden, staat het Pumps and Parts vrij om door haar aangeboden zaken aan anderen te verkopen en te leveren. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2 Indien Pumps and Parts een opdracht gezien de aard of omvang van de opdracht niet schriftelijk bevestigt doch tot levering overgaat zonder bevestiging, geldt de factuur als opdrachtbevestiging. Deze wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.3 Eventueel na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende of gewijzigde afspraken en/of toezeggingen door personeel of namens Pumps and Parts door vertegenwoordigers en andere personen binden Pumps and Parts slechts indien deze afspraken/toezeggingen schriftelijk door Pumps and Parts zijn bevestigd.
3.4 De afnemer is bij of na het aangaan van de overeenkomst op verzoek daartoe van Pumps and Parts gehouden tot verschaffing van voldoende zekerheid in verband met zijn betalingsverplichtingen en andere uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. In afwachting van deze zekerheidsverschaffing is Pumps and Parts gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen.
3.5 Pumps and Parts is gerechtigd om indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht voor de goede uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de afnemer zullen worden doorberekend conform de door Pumps and Parts verstrekte prijsopgave.

4 Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), exclusief andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, exclusief verpakkingskosten, behoudens ingeval van verpakking in karton of andere lichte verpakking, exclusief orderbehandelingskosten en exclusief transportkosten.
4.2 Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, sociale of andere lasten, materialen, valutaverschillen, vrachten, rechten een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is Pumps and Parts gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

5 Levering
5.1 Afleveringen geschieden vanaf magazijn in Nederland.
5.2 Vanaf het moment van levering, daaronder begrepen het in artikel 6.2 vermelde tijdstip, is het geleverde voor rekening en risico van de afnemer.
5.3 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient Pumps and Parts schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waar bij Pumps and Parts nog een redelijke termijn tot aflevering moet worden geboden.
5.4 Goederen worden voor rekening en risico van de afnemer verzonden/vervoerd.
5.5 Pumps and Parts is gerechtigd leveranties in gedeelten te doen plaats vinden.
5.6 Pumps and Parts is gerechtigd nieuwe leveranties uit te stellen, totdat de afnemer aan al zijn openstaande betalingsverplichtingen jegens Pumps and Parts heeft voldaan.

6 Afname
6.1 De afnemer is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van het geleverde door de afnemer, behoudt Pumps and Parts zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder de kosten van opslag en vervoer) door te berekenen aan de afnemer.
6.2 Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde goederen ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als de dag van levering.

7 Transport/risico
7.1 De verpakking van door Pumps and Parts af te leveren goederen geschiedt naar de eisen van vakmanschap en handelsgebruik.
7.2 Transport c.q. verzending geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. De wijze van transport c.q. verzending wordt, indien geen nadere aanwijzing door de afnemer aan Pumps and Parts wordt verstrekt, door Pumps and Parts op zo goedkoop mogelijke wijze bepaald.

8 Montage/Installatie/Reparatie
8.1 Voor zover de afnemer de door Pumps and Parts geleverde goederen zelf installeert/monteert/repareert of laat installeren/monteren/repareren is de afnemer gehouden de installatie/montage/reparatie te laten plaatsvinden conform de daartoe gegeven instructies van Pumps and Parts. Indien de afnemer doorleverancier is, is de afnemer gehouden deze verplichting als een derdenbeding op te leggen aan haar afnemers.
8.2 Indien en voor zover de afnemer onverhoopt geen instructies van Pumps and Parts heeft ontvangen bij de levering, is de leverancier gehouden deze instructies op te vragen bij Pumps and Parts, voordat de leverancier overgaat tot installatie/montage/reparatie van de geleverde goederen.

9 Betaling
9.1 Betaling dient te geschieden conform opdrachtbevestiging. Het recht om een leverantie afhankelijk van onmiddellijke betaling te stellen wordt door Pumps and Parts voorbehouden. Bij gebreke van tijdige betaling zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. De op de bankafschriften van Pumps and Parts aangegeven valutadag is bepalend en wordt als dag van betaling aangemerkt.
9.2 De afnemer is niet gerechtigd tot verrekening van het aan Pumps and Parts verschuldigde met vorderingen die de afnemer op Pumps and Parts meent te hebben.
9.3 Vanaf het moment, waarop de afnemer in verzuim is, tot aan de dag van volledige betaling, is deze vertragingsrente verschuldigd van 4% boven de wettelijke rente per maand, of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Pumps and Parts op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
9.4 Alle kosten van invordering van het door de afnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitenrechtelijke, zijn voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan Pumps and Parts verschuldigde incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat van tijd tot tijd wordt vastgesteld.
9.5 De afnemer is bij of na het aangaan van de overeenkomst op eerste verzoek daartoe van Pumps and Parts telkens gehouden tot verschaffing van voldoende zekerheid in verband met zijn betalingsverplichtingen en andere uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. In afwachting van deze zekerheidsverschaffing is Pumps and Parts gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen
9.6 Betaling van de afnemer aan Pumps and Parts zal steeds worden geacht te strekken tot voldoening der verschuldigde rente en/of kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen

10 Reclames
10.1 Reclames worden alleen door Pumps and Parts in behandeling genomen, indien zij met inachtneming van het in dit artikel bepaalde schriftelijk rechtstreeks bij Pumps and Parts zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klacht.
10.2 De afnemer is verplicht het geleverde terstond bij aflevering op eventuele gebreken, tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel controle uit te voeren onmiddellijk na de mededeling van Pumps and Parts dat de goederen ter beschikking van de afnemer staan
10.3 Van eventuele geconstateerde tekorten en beschadigingen dient de afnemer op de afleveringsbon melding te laten maken. Reclames ten aanzien van hoeveelheden en maten, moeten bij Pumps and Parts in ieder geval binnen 48 uur na levering schriftelijk te worden aangemeld. Bij gebreke waarvan de gegevens ter zake vermelden op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen, facturen en dergelijke, als bindend gelden
10.4 Reclames, betreffende op het moment van aflevering zichtbare afwijkingen/gebreken worden door de leverancier slechts in behandeling genomen, indien zij binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk Pumps and Parts hebben bereikt. Indien onzeker is welke afleverdatum geldt, is de verzenddatum der facturen de uiterste termijn voor het indienen van voornoemde klachten. Reclames betreffende op het moment van aflevering niet zichtbare afwijkingen/gebreken dienen terstond na ontdekking doch uiterlijk binnen 8 dagen nadat de afwijking of het gebrek is geconstateerd c.q. redelijkerwijs kan zijn geconstateerd of Pumps and Parts in ieder geval schriftelijk hebben bereikt uiterlijk binnen de garantietermijnen die in artikel 11 (garantiebepalingen) zijn aangegeven voor diverse categorieën van Pumps and Parts producten. Een reclame zal worden getoetst aan de hand van de garantiebepalingen als verwoord in artikel 11
10.5 Indien en voor zover een reclame door Pumps and Parts gegrond wordt bevonden, dan is Pumps and Parts uitsluitend verplicht naar keuze het/de gebrek(en) te herstellen dan wel de ondeugdelijke goederen te vervangen, dan wel, ingeval van een klacht over de geleverde hoeveelheden, het geleverde aan te vullen, zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Bij vervanging worden de te vervangen zaken terstond het eigendom van Pumps and Parts en zij dienen franco aan Pumps and Parts te worden geretourneerd. De verzendkosten van vervangen onderdelen komen ten laste van de afnemer
10.6 Kosteloze reparatie of vervanging aan of van door Pumps and Parts geleverde, doch niet door haar vervaardigde (hulp) apparatuur en onderdelen vinden slechts plaats voor zover Pumps and Parts de kosten die hiermee gemoeid zijn op haar (toe)leveranciers kan verhalen
10.7 De afnemer dient ervoor te zorgen dat faciliteiten en/of mankracht aanwezig zijn om de noodzakelijke herstel c.q. vervangingswerkzaamheden in verband met storingen of gebreken te verrichten. Een en ander ter beoordeling van de servicemonteur van Pumps and Parts
10.8 Onnodige wachttijd voor de servicemonteur van Pumps and Parts wordt altijd in rekening gebracht conform de tarieven, zoals vermeld in de prijslijst van Pumps and Parts, onafhankelijk van de vraag of de reclame wordt gehonoreerd of niet
10.9 Indien na controle door Pumps and Parts blijkt dat de producten, waarover is gereclameerd, geen mankementen vertonen, worden alle kosten die door Pumps and Parts in verband met de reclame zijn gemaakt aan de afnemer in rekening gebracht. Voorts worden de kosten voor het eventueel bedrijfsklaar maken door Pumps and Parts in rekening gebracht
10.10 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Pumps and Parts, onder door Pumps and Parts te bepalen voorwaarden. In geval van retourzending van pompen, die zijn gebruikt voor het verpompen van corrosieve- of andere gevaarlijke vloeistoffen, dienen deze duidelijk te zijn gemerkt met een specificatie van de vloeistof en een waarschuwing.
10.11 Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn (betalings)verplichtingen ten opzichte van Pumps and Parts
10.12 De afnemer heeft geen recht op retentie

11 Garantiebepalingen
11.1 Ten aanzien van door Pumps and Parts geleverde producten, niet zijnde Pumps and Parts producten, wordt niet meer garantie gegeven dan aan Pumps and Parts door haar toeleverancier wordt gegeven
11.2 Ten aanzien van Pumps and Parts producten gelden de volgende garantiebepalingen, onverminderd het overige in de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) bepaalde
11.3 Pumps and Parts staat in voor de deugdelijkheid van de Pumps and Parts producten gedurende 12 maanden na de factuurdatum
11.4 Bij herstel of vervanging als bedoeld in artikel 10.5 wordt de reclame noch de garantietermijn gestuit of verlengd
11.5 Pumps and Parts is tot geen enkele garantie gehouden, indien de afnemer niet behoorlijk of niet tijdig zijn verplichtingen uit de overeenkomst, inclusief deze algemene ­voorwaarden met Pumps and Parts nakomt
11.6 De beslissing of de door Pumps and Parts geleverde en vervaardigde pompen voor herstelvervanging onder de garantie in aanmerking komen, berust bij de afdeling service van Pumps and Parts
11.7 Iedere aanspraak op garantie vervalt indien het op de producten aangebrachte serienummer onleesbaar is

12 Eigendomsvoorbehoud
12.1 Onverminderd hetgeen overigens in deze overeenkomst is bepaald, verblijft de eigendom van de door Pumps and Parts aan de afnemer geleverde goederen tot het moment van volledige betaling door de afnemer van al hetgeen hij aan Pumps and Parts is verschuldigd uit hoofde van alle aan de levering(en) (en daarbij behorende diensten) ten grondslag liggende, tussen Pumps and Parts en de afnemer gesloten schriftelijke overeenkomst(en) met inbegrip van alle gezamenlijke (saldo)-verplichtingen en alle vorderingen van Pumps and Parts wegens het tekortschieten door de afnemer (inclusief rente, kosten en boete) ten aanzien van zodanige overeenkomsten
12.2 In geval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt (bijvoorbeeld niet of onvolledige betaling door de afnemer van een aan Pumps and Parts opeisbaar verschuldigd bedrag) en/of surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement en/of liquidatie van (één of meer bedrijven van) de afnemer en/of ingeval van zijn overlijden, heeft Pumps and Parts het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order te annuleren en het geleverde dat niet of niet geheel is betaald, als haar eigendom terug te vorderen, onverminderd het recht van Pumps and Parts op vergoeding ter zake van verlies en/of schade. In het genoemde geval is iedere vordering die Pumps and Parts heeft op de afnemer ineens en dadelijk opeisbaar. Het is afnemer toegestaan de door Pumps and Parts geleverde goederen binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te verkopen of te gebruiken
12.3 Het is de afnemer niet toegestaan de door Pumps and Parts geleverde goederen in pand te geven of anderszins met een beperkt recht te bezwaren, zolang daarop een eigendomsvoorbehoud rust. Ingeval van niet tijdige betaling is de afnemer gehouden de geleverde producten op eerste verzoek franco aan Pumps and Parts te retourneren.

13 Eigendomsvoorbehoud
13.1 Indien de afnemer:
a Zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven, of
b enige uit kracht der Wet of van contractuele condities (deze algemene voorwaarden inbegrepen) op hem rustende verplichtingen jegens Pumps and Parts na schriftelijke ingebrekestelling niet of niet geheel nakomt, of
c nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, of d overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf, of tot ontbinding, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld onmiddellijk opeisbaar zijn
13.2 Pumps and Parts is in de in 13.1 genoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist;
a de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of
b enig door de afnemer aan Pumps and Parts verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of
c alvorens verder te presteren eerst van de afnemer zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen
13.3 De afnemer is verplicht Pumps and Parts terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van de zich in lid 1 sub a en d opgenomen omstandigheden

14 Overmacht
14.1 Indien Pumps and Parts door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Pumps and Parts gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Pumps and Parts op betaling door de afnemer voor reeds door Pumps and Parts verrichte prestaties, voordat sprake was van de overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In geval van opschorting zal Pumps and Parts alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren
14.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Pumps and Parts tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals brand, vorst, werkstaking of uitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, zoals in- of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet (meer) van Pumps and Parts kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens de afnemer (verder) nakomt

15 Limitering aansprakelijkheid
15.1 Met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde, is de aansprakelijkheid van Pumps and Parts uitdrukkelijk beperkt tot het in artikel 10 en 11 tien aanzien van reclames en garanties bepaalde, zodat Pumps and Parts in verband met door haar geleverde goederen nimmer aansprakelijk is voor enige (verdere) schade, vervolgschade daaronder begrepen en Pumps and Parts niet is gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de wederpartij of welke andere schade ook, althans zal de aansprakelijkheid van Pumps and Parts nimmer de waarde van de door haar geleverde goederen overtreffen
15.2 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde c.q. indien de afnemer zelf wijziging in of reparaties aan het geleverde heeft (doen) verricht(en) of indien het geleverde op onoordeelkundige wijze of in strijd met technische specificaties is behandeld of onderhouden, dan wel oneigenlijk is toegepast, dan wel is gebruikt voor het verpompen van schadelijke-, corrosieve- of andere gevaarlijke vloeistoffen, is Pumps and Parts niet aansprakelijk
15.3 Voor schade van welke aard ook veroorzaakt door handelingen of nalatigheden door personeel in dienst bij Pumps and Parts of van andere personen van wiens diensten Pumps and Parts gebruik maakt daaronder begrepen aanbevelingen of andere aanwijzingen door deze personen voor de toepassing en het gebruik van het door Pumps and Parts geleverde is Pumps and Parts niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet en/of grove schuld
15.4 De afnemer vrijwaart Pumps and Parts ter zake van alle aanspraken van derden ter vergoeding van schade die verband houden met door Pumps and Parts aan de afnemer geleverde goederen tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van Pumps and Parts en/of door haar ingeschakelde derden

16 Herkomst
16.1 Het veranderen van door Pumps and Parts geleverde goederen of het aanbrengen van een merk daarop door de afnemer of een derde, waarmee de schijn kan worden gewekt, dat zij van hem afkomstig zijn, is niet toegestaan

17 Toepasselijk recht
17.1 Op alle met Pumps and Parts gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag
17.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst, zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de competente rechter te Assen, tenzij Pumps and Parts als eisende partij aan een rechter in een ander arrondissement de voorkeur geeft
Copyright © All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu